Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Olsztynie, 15 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 945 osób młodych (w tym 104 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 169 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności na własny rachunek,
  • 93 osoby podjęły kształcenie lub szkolenie,
  • 670 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w województwie warmińsko-mazurskim 1015 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 638 osadzonychpodjęło zatrudnienie.

Ponadto 116 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie warmińsko-mazurskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA udzieliło podmiotomekonomii społecznej 18 pożyczek na kwotę około 2 mln zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r.

MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 9 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursu na projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, konkursu na opracowanie i wdrożenie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz konkursu na projekty dające możliwość zdobywania i doskonalenia przez osoby młode umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy (Młodzież solidarna w działaniu). Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 7 konkursów na łączną kwotę około 42 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Stowarzyszenia WAMA-COOP – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nidzicy (PSONI) oraz Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieżyopowiedział pracodawca zatrudniający uczestników projektów – przedstawiciel firmy JASAM Sp. z o.o. Natomiast przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego omówili aspekty dydaktyczno-wychowawcze projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP. O zaletach unijnego wsparcia mówił również beneficjent Programu – Szkolny Związek Sportowy realizujący projekt „Samodzielni Romowie”.

Konferencja w Olsztynie była jedenastym z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się na początku września w Szczecinie

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie
Bliżej Funduszy Europejskich w Olsztynie