Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Lublinie, 19 października 2018 r. odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa lubelskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wziął udział Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie lubelskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 197 osób młodych (w tym 106 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 1 007 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 227 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 108 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. lubelskim 1 193 więźniów zostało objętych wsparciem szkoleniowo-aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, a645 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 115 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie lubelskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 21 pożyczek na kwotę ok. 2,5 mln zł.

Podsumowując, w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS, obecnie realizowanych jest 41 projektów na kwotę ok. 78 mln zł, które swoim zasięgiem obejmują woj. lubelskie.

W sesji otwierającej konferencję odbył się Spektakl pt. „Calineczka” w wykonaniu uczniów Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 13 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursów na: projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, na realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy oraz na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 5 konkursów na łączną kwotę około 36 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

Beneficjent Programu - Stowarzyszenie POSTIS, zaprezentowało projekt „Nowa Droga” poświęcony innowacyjnej metodzie pracy z byłymi więźniami.

Podczas konferencji odbyła się również debata poświęcona projektom mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników, w której wzięli udział: przedstawiciele Gminy Wólka, Ośrodków Pomocy Społecznej w Wólce, Gościeradowie i Tomaszowie Lubelskim oraz Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

O doświadczeniach w realizacji projektów skierowanych do osób młodych opowiedziała Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, natomiast o wyzwaniach związanych z realizacją projektów skierowanych do osadzonych oraz o powrocie tych osób na rynek pracy i roli pracodawców w tym procesie, opowiedział Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.

W debacie poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Fundacji Nowy Staw – Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej z woj. lubelskiego.

Konferencja w Lublinie była czternastym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się 20 listopada w Gorzowie Wielkopolskim.

Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Lublinie