Zakończony data naboru wniosków od 20.10.2016 do 04.11.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Priorytetu inwestycyjnego 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie PO WER 2014-2020

Wyniki naboru

28.08.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 ogłoszony w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak projektów rekomendowanych do dofinansowania.

30.11.2016

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 (PDF, 111.33 KB)

Aktualności

28.08.2017
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl oraz
 2. w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być następujące podmioty:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań), które dotyczyły problematyki polityki społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu, w ramach którego zostaną wypracowane, przetestowane i wdrożone modele systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia.

Projekt konkursowy ma wspomóc również realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w zakresie:

 • ograniczania czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych,
 • zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 6.2 i 6.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 3 500 000,00 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-00-IP.03-00-009/16 z dnia 20.09.2016 r. (PDF, 839.53 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16

Pytania

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: transferyspoleczne@efs.mrpips.gov.pl