Zakończony data naboru wniosków od 01.07.2016 do 16.08.2016

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności" ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER

Aktualności

5.04.2017
Podpisano 3 umowy o dofinansowanie projektów

3.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach makroregionu południowego

16.01.2017
Listy projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej oraz strategicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe;
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Wnioskodawca, jak i partnerzy (jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium dostępu, posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:

 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie,
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 i 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%. Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 415 000 zł.

Podział alokacji na makroregiony, na terenie których przeprowadzane będą szkolenia, przedstawia się następująco:

 • makroregion centralny -  1 443 000  PLN
 • makroregion południowy - 530 000 PLN
 • makroregion wschodni - 1 328 000 PLN
 • makroregion północno-zachodni - 1 114 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 z dnia 29.07.2016 r. - aktualny (PDF, 536.95 KB)

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 z dnia 31.05.2016 r. - nieaktualny (PDF, 551.32 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 18 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 - wersja z dn. 19.07.2016 r. (PDF, 317.21 KB)

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: szkolenia@efs.mrpips.gov.pl