W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach makroregionu południowego, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 pt. Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane
do dofinansowania.

Z uwagi, iż w makroregionie południowym, 1 wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej i negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej.

Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zamieszczamy skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16