Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców”

Przedmiot konkursu

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na których terenie mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 wynosi 7 095 000,00 zł.

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.11.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 17.12.2018 r. (do godziny 23.59).

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Paulina Pólkowska, tel.: 22 529 02 68, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18