Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”

Zakończony data naboru wniosków od 15.01.2018 do 31.01.2018

Aktualności

02.05.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

14.03.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

07.02.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

18.01.2018
Zmiana regulaminu konkursu - nowe wzory umowy o dofinansowanie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 15.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.01.2018 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie:

  • świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 wynosi 1 155 000,00 zł.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 z dn. 15.12.2017 r. (PDF, 548.42 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl