Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”

Zakończony data naboru wniosków od 15.01.2018 do 31.01.2018

Aktualności

14.03.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

7.02.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

18.01.2018
Zmiana regulaminu konkursu - nowe wzory umowy o dofinansowanie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 15.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.01.2018 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie:

  • świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 wynosi 1 155 000,00 zł.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 z dn. 15.12.2017 r. (PDF, 548.42 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl