W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 pt. Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46, ust 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę prezentującą skład KOP w konkursie  POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18.

Pliki do pobrania

  1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 305.62 KB)
  2. Skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 202.38 KB)

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18