Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Rzeszowie, 17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA. Pani posłanka Krystyna Wróblewska odczytała list Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników spotkania.

W projektach realizowanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 198 osób młodych (w tym 72 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 915 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 205 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 99 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. podkarpackim 1 007 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 509 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 139 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie podkarpackim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 17 pożyczek na kwotę ok. 2,1 mln zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiot ekonomii społecznej - Stowarzyszenie ESTEKA z Tarnobrzegu.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży opowiedział pracodawca zatrudniający uczestników projektów - firma RESGRAPH z Rzeszowa, natomiast osoba otrzymująca wsparcie opowiedziała o korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych przez OHP w województwie podkarpackim.

O zaletach unijnego wsparcia mówił również beneficjent Programu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dodatkowo odbyła się debata poświęcona projektom PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników. Wzięli w niej udział pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Uczestnicy debaty, wskazując na korzyści jakie środki europejskie przyniosły instytucjom, które reprezentują, zachęcali równocześnie Ośrodki Pomocy Społecznej do korzystania ze wsparcia PO WER.

Konferencja w Rzeszowie była ósmym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne spotkanie odbędzie się 26 kwietnia w Bydgoszczy.

Prezentacje

Galeria

Konferencja BFE w Rzeszowie
Konferencja BFE w Rzeszowie
Konferencja BFE w Rzeszowie
Konferencja BFE w Rzeszowie
Konferencja BFE w Rzeszowie