W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r wersji 1.10 „Minimalnego zakresu regulaminu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” oraz wersji V Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powoływanej przez Instytucję Organizującą Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianie uległy zapisy:

 1. regulaminu Konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18:
  a. podpunkt 3.4 grupy docelowe
  b. podpunkt 3.6 kryteria dostępu i założenia konkursu
  c. podpunkt 4.2 terminy składania wniosków
  d. rozdział V procedura oceny i wyboru projektów
 2. we wzorze karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER – załącznik  nr 1
 3. we wzorze oświadczenia pracownika IOK o bezstronności – załącznik nr 5
 4. we wzorze oświadczenia eksperta o bezstronności – załącznik nr 6

Aktualny regulamin konkursu, z naniesionymi zmianami, jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18.

Pliki do pobrania: