Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmianę w załączniku nr 1 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER do regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”, polegającą na dodaniu na pierwszej stronie karty zapisu dotyczącego numeru ocenianego wniosku.

W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik nr 1, z naniesioną zmianą, jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18

Pliki do pobrania