Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu naboru składania wniosków w ramach IV rundy konkursu do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym zmianie uległ zapis Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 w podpunkcie 4.2 „Terminy składania wniosków” w tabeli dotyczącej zasad organizacji poszczególnych rund konkursu, która otrzymuje następujące brzmienie:

I runda

II runda

III runda

IV runda

alokacja

44 564 317,74 PLN

daty składania wniosków

01.07-31.08.2018
(do godz. 12:00)

od 31.08.2018 (od godz. 12:01)

do 30.11.2018 (do godz. 12:00)

od 30.11.2018 (od godz. 12:01)

do 28.02.2019 (do godz. 12:00)

od 28.02.2019 (od godz. 12:01)

do 15.05.2019 (do godz. 12:00)

przewidywane
terminy posiedzeń KOP *

10.09. 2018 -30.10.2018

10.12.2018-29.01.2019

11.03.2019-29.04.2019

28.05.2019-26.07.2019

czynniki warunkujące uruchomienie kolejnych rund

nie dotyczy

dostępność alokacji na

konkurs

dostępność alokacji na

konkurs

dostępność alokacji na

konkurs

* W przypadku dokonywania w ramach KOP (danej rundy) oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, ocena merytoryczna rozumiana jako podpisanie przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian.

Aktualny regulamin konkursu, z naniesioną zmianą, jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18.