Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o zmianach zapisów regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”

Instytucja Pośrednicząca (IP) wprowadza kolejną rundę oceny wniosków składanych w odpowiedzi na konkurs. IV runda oceny rozpocznie się 16 października br., co oznacza, iż wnioski o dofinansowanie złożone po 15 września do 16 października będą oceniane w IV rundzie oceny.

Ponadto, IP dokonała zmian w zapisach regulaminu i w załączniku nr 3 do regulaminu w zakresie kryterium dostępu dotyczącego negocjacji,  w związku ze zmianami w tym zakresie wprowadzonymi w Rocznym Planie Działania na rok 2017 dla II Osi Priorytetowej PO WER dla przedmiotowego typu projektu.

Zmiany

Pkt. 2.2 Kwota przeznaczona na konkurs - dodano informację dotyczącą możliwości zwiększenia alokacji na konkurs o następującej treści:

„IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie, na podstawie art. 46 ust.2 ustawy.”

Pkt. 3.6 Okres realizacji projektu - dodano IV rundę oceny:

„ Planowane terminy 4 posiedzeń KOP to:

 • dla I rundy od 10 lipca 2017 r., co oznacza, że termin rozpoczęcia realizacji projektu należy planować nie wcześniej niż od listopada 2017 r.,
 • dla II rundy od 16 sierpnia 2017 r., co oznacza że termin rozpoczęcia realizacji projektu należy planować nie wcześniej niż od grudnia 2017 r.,
 • dla III rundy od 15 września 2017 r., co oznacza, że termin realizacji projektu należy planować nie wcześniej niż od stycznia 2018 r.
 • dla IV rundy od 16 października 2017 r., co oznacza, że termin realizacji projektu należy planować nie wcześniej niż od lutego 2018 r.”

Pkt. 5.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie - dodano IV rundę oceny:

„Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:

 1. I runda od 10 lipca 2017 r.
 2. II runda od 16 sierpnia 2017 r.
 3. III runda od 15 września 2017 r.
 4. IV runda od 16 października 2017 r.

Wnioski złożone w kolejnym dniu od daty rozpoczęcia I lub II rundy oceny będą oceniane w ramach kolejnej rundy, tj. wnioski złożone:

 • do 09 lipca będą oceniane w I rundzie,
 • po 09 lipca do 15 sierpnia będą oceniane w II rundzie,
 • po 15 sierpnia do 15 września będą oceniane w III rundzie,
 • po 15 września do 16 października będą oceniane w IV rundzie.”

Pkt. 6.2 ppkt. a) Ocena formalna - usunięto kryterium formalne dotyczące weryfikacji podpisu, pkt. 6.2, lit.a  otrzymał brzmienie:

a. ogólne kryteria formalne

1. Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu?

Uwaga! Pod pojęciem ww. terminu należy rozumieć:
a) w przypadku wniosków które nie wymagały uzupełnienia braków formalnych /poprawienia oczywistej omyłki – termin naboru określony w rozdziale 5.2 niniejszego Regulaminu,

b) w przypadku wniosków które wymagały uzupełnienia braków formalnych /poprawienia oczywistej omyłki – termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia/poprawienia oczywistej omyłki.

2. Czy wniosek wypełniono w języku polskim?

3. Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu?

4. Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

5. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

6. Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER?

Uwaga! Wnioskodawcą w projekcie może być jedynie jednostka organizacyjna pomocy społecznej zdefiniowana w ustawie o pomocy społecznej – ośrodek pomocy społecznej.

7. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące

 • wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
 • braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz
 • utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?

8. Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?

Pkt. 6.3 ppkt. 1 Ocena merytoryczna - usunięto kryterium dostępu dotyczące poddania się negocjacjom.

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, która działała na podstawie uchwały nr 142 Komitetu Monitorującego PO WER z 21 czerwca br., zatwierdzone zostały zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2017 dla II Osi Priorytetowej PO WER, w ramach których dla przedmiotowego typu projektu w Działaniu 2.5 tj. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, zostało usunięte kryterium dostępu pn.: Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W związku z powyższym, kryterium dostępu nr 3 w Karcie oceny merytorycznej i zapisach regulaminu konkursu przestało obowiązywać.

1. kryteria dostępu (Część B Karty oceny merytorycznej), tj.:

1. Czy Wnioskodawca w ramach projektu wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”  i Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.

IOK zweryfikuje spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu - w szczególności części III Opis projektu kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER oraz pkt. 4.1 Zadania.

Projekt niespełniający tego kryterium zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

2. Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez co najmniej okres równy okresowi realizacji projektu, lecz nie krócej niż rok od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych)?

Uwaga! Łączna liczba pracowników socjalnych zatrudnionych u Wnioskodawcy (tj. pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza projektem) nie może zostać zmniejszona przez okres równy okresowi realizacji projektu, lecz nie krótszy niż 1 rok od zakończenia realizacji projektu.

IOK zweryfikuje spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. w szczególności na podstawie pkt. 4.1 Zadania (tabela Trwałość i wpływ rezultatów projektu) wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt niespełniający tego kryterium zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

6. Pkt. 6.6 Negocjacje – w związku z powyższymi zmianami przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„Niezwłocznie po przekazaniu wszystkich kart oceny do Przewodniczącego KOP albo innej osoby upoważnionej przez Przewodniczącego KOP, IOK wysyła wyłącznie do wnioskodawców, których projekty skierowane zostały do negocjacji, pismo informujące o możliwości podjęcia negocjacji w wyznaczonym przez IOK terminie. Niepodjęcie negocjacji w wyznaczonym terminie oznacza negatywną ocenę kryterium kończącego negocjacje i brak możliwości przyznania dofinansowania.

Pismo zawiera całą treść wypełnionych kart oceny albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych przez nich kartach oceny oraz ewentualne dodatkowe kwestie wskazane przez przewodniczącego KOP.

Negocjacje projektów są przeprowadzane przez pracowników IOK powołanych do składu KOP. Mogą to być pracownicy IOK powołani do składu KOP inni niż pracownicy IOK powołani do składu KOP, którzy dokonywali oceny danego projektu.

Negocjacje projektów są przeprowadzane w formie pisemnej (w tym z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) lub ustnej (spotkanie obu stron negocjacji).

Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, jeśli IOK zdecyduje w takim przypadku o sporządzeniu protokołu) sporządza się podpisywany przez obie strony protokół ustaleń. Protokół zawiera opis przebiegu negocjacji umożliwiający jego późniejsze odtworzenie.

Uwaga! IOK zaleca, aby w przypadku skierowania wniosku do negocjacji Wnioskodawca podjął negocjacje i dołożył wszelkich starań, aby negocjacje zakończyły się z wynikiem pozytywnym.

Jeżeli w efekcie negocjacji:

 • do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub;
 • KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP,
 • do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany nie wynikające z kart oceny merytorycznej lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji

  negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym,

Weryfikacji spełnienia/niespełnienia przez projekt warunków określonych w procesie negocjacji służy kryterium oceny. Weryfikacja kryterium jest dokonywana przez jednego członka KOP z wykorzystaniem karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (wzór karty załącznik nr 16). Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP.”

7. Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

W związku z powyższymi zmianami dotyczącymi usunięcia kryterium dostępu zmianie ulega załącznik nr 3 do regulaminu tj. wzór karty oceny merytorycznej – zostaje usunięte kryterium dostępu nr 3.

8. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dodano i zaktualizowano zapisy regulaminu konkursu wynikające z wprowadzonych zmian, w zakresie personelu projektu (pkt. 4.1, słownik pojęć) oraz podatku od towaru i usług VAT (pkt. 4.2).

9. Aktualizacji uległy również publikatory oraz daty obowiązywania podstaw prawnych.

Pliki do pobrania

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17