Zapraszamy do lektury raportu z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy” zrealizowanego przez „EU-CONSULT” sp. z o.o.

Badanie ewaluacyjne pozwoliło ocenić efekty działań współfinansowanych z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy prowadzonych w ramach Działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod kątem efektywności, trwałości i skuteczności ich wpływu na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w zakresie standaryzacji działań podejmowanych przez IRP, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kluczowych pracowników IRP, wyposażenia IRP w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a także utworzenia systemu monitorowania efektywności IRP.

Pliki do pobrania