Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.05.2018 r. do dnia 20.05.2018 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18