W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, publikujemy listę projektów skierowanych do negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs, w ramach II rundy, wpłynęło 32 wnioski, z czego 30 zostało zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18