W dniu 11 maja 2017 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu prowadzony jest w formule otwartej – tj. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 3 odrębnych rund konkursu, zgodnie z podanymi w regulaminie konkursu terminami w okresie od 12 czerwca 2017 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru w ramach ostatniej rundy. W dniu 9 lipca 2017 r. zakończył się termin naboru wniosków w ramach rundy I.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały zgłoszone do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach rundy I.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17.