W dniu 30 maja 2018 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił, w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, rozpoczął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV rundy konkursu trwał od dnia 28 lutego 2019 r. od godziny 12:01 do 1 lipca 2019 r. do godziny 12:00.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w ramach IV rundy konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18