Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” ogłoszony w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER. Obecnie trwa proces negocjacji z Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie w ramach ww. konkursu.

W związku z potrzebą przyspieszenia procesu zawierania umów z wnioskodawcami, dla których proces negocjacji zakończył się wynikiem pozytywnym, publikujemy cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej i trzeciej rundy ww. konkursu otwartego, które w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej zostały wybrane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) opublikuje kolejne listy projektów skierowanych do dofinansowania, dla których negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, jak również, po rozstrzygnięciu konkursu, listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18