Zapraszamy do lektury raportu z badania ewaluacyjnego „Ocena wsparcia z PO WER skierowanego do więźniów i byłych więźniów” zrealizowanego przez „DANAE” Sp. z.o.o.

Badanie miało na celu ocenę stopnia realizacji celu szczegółowego 3 dla PI 9i PO WER "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym i postępu w realizacji projektu pod kątem trafności, skuteczności, problemów i barier oraz efektów wdrażania i wpływu interwencji z EFS na integrację społeczną oraz wzrost zatrudnienia wśród więźniów i byłych więźniów".

Badanie przyczyniło się do weryfikacji efektywności wsparcia oferowanego w PO WER dla więźniów i byłych więźniów. Ponadto w ramach badania została przeanalizowana kwestia trafności i rezultatów proponowanego wsparcia dla więźniów i byłych więźniów, jak również zostało zbadane zjawisko pojawiających się ewentualnych przeszkód związanych z niedopasowaniem istniejącej oferty dla przedmiotowej grupy docelowej lub jej brakiem.

Pliki do pobrania