Zakończony data naboru wniosków od 31.05.2016 do 08.07.2016

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Wyniki naboru

16.03.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach projektów o charakterze centralnym (PDF, 231.18 KB)

16.02.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa podlaskiego (PDF, 101.55 KB)

1.02.2017 r.

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa śląskiego (PDF, 62.27 KB)

2.01.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa łódzkiego (PDF, 68.9 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa podkarpackiego (PDF, 62.4 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa małopolskiego (PDF, 58.79 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa dolnośląskiego (PDF, 61.68 KB)

16.12.2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa pomorskiego (PDF, 64.14 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa świętokrzyskiego (PDF, 60.03 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa kujawsko-pomorskiego (PDF, 146.12 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa lubuskiego (PDF, 146.04 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa lubelskiego (PDF, 151.43 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa mazowieckiego (PDF, 63.7 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa śląskiego (PDF, 60.52 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa zachodniopomorskiego (PDF, 63.3 KB)

5.12.2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa wielkopolskiego (PDF, 60.96 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa warmińsko-mazurskiego (PDF, 59.64 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa opolskiego (PDF, 59.44 KB)

1.08.2016 r.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej (PDF, 203.98 KB)

Aktualności

5.05.2017
Podpisano umowy o dofinansowanie projektów

16.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach projektów o charakterze centralnym

13.03.2017
Podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów

16.02.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach woj. podlaskiego

1.02.2017
Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach województwa śląskiego


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
  • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
    ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe.

Partnerzy i Lider muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 15 i 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 (PDF, 670.57 KB)

Finanse

Alokacja przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 PLN.

Planowana alokacja na jeden projekt o charakterze wojewódzkim wynosi maksymalnie 1 700 000 PLN oraz na jeden projekt o charakterze centralnym wynosi maksymalnie 2 800 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 z dnia 7.06.2016 r. - aktualny (PDF, 670.57 KB)

IOK informuje, iż regulamin konkursu został uzupełniony o załącznik nr 17 tj. Metodologię prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Rozdziale 17 Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 (PDF, 670.57 KB)

Pytania

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: monitoring@efs.mrpips.gov.pl, która będzie czynna do 8 licpa 2016 r.