Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" PO WER

Zakończony data naboru wniosków od 31.01.2018 do 28.02.2018

Aktualności

14.03.2018 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

5.02.2018 r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

16.01.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 28.02.2018 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, podmiotem ekonomii społecznej jest:

  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia
    27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
    - CIS i KIS;
    - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 wynosi 8 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 z dn. 16.01.2018 r. - AKTUALNY
(PDF, 1061.74 KB)

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu i załączników:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Alicja Wróblewska, tel.: 22 461 63 91, adres e-mail: alicja.wroblewska@mrpips.gov.pl