Zakończony data naboru wniosków od 19.03.2018 do 16.04.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

Aktualności

03.01.2019
Podpisano umowę o dofinansowanie

19.09.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania

21.06.2018
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

23.04.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

04.04.2018
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

04.04.2018
Wydłużenie terminu naboru wniosków

29.03.2018
Zmiany w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 19.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.04.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi 10 906 665,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 100,00%.
 • W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 z dnia 04.04.2018 r. - AKTUALNY (PDF, 1372.93 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Jończyk, tel. 22 461 63 21, adres e-mail: katarzyna.jonczyk@mrpips.gov.pl