Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach działań PO WER nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.3 - Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Działanie 1.4 - Młodzież solidarna w działaniu

Działanie 1.5 - Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.1 - Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Działanie 2.4 - Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna

Działanie 2.6 - Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Działanie 2.7 - Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Działanie 2.9 - Rozwój ekonomii społecznej

Działanie 2.20 - Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy