W związku aktualizacją kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i podziałań, nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.

Zmiany w regulaminie dotyczą:

  • Część III - Wymagania konkursu, pkt. 3.7 Budżet projektu;
  • Część IV - Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie, pkt. 5.1 Ocena merytoryczna i kryteria oceny;
  • Załącznika nr 1 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

W ww. punktach dokonano zmiany związanej z wprowadzeniem nowego kryterium merytorycznego „Koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta”.

Aktualny regulamin konkursu wraz z nową wersją załącznika nr 1 dostępny jest na stronie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18