Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unieważnia konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecenia i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym”.

Konkurs został unieważniony ze względu na uwagi zgłaszane przez potencjalnych Wnioskodawców w zakresie przyjętych kryteriów dostępu.

Po wprowadzeniu zmian w Rocznym Planie Działania na rok 2019 r. konkurs zostanie uruchomiony ponownie.