Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wsparcia systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ewaluacja wsparcia systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej".

Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania (SOPS) został określony w załączniku nr 1.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznik nr 2, z uwzględnieniem szacunkowego kosztu wykonania usługi w rozbiciu na ceny netto i brutto oraz kosztu przeniesienia praw autorskich.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert

Formularz oferty należy przesyłać do dnia 14 sierpnia 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Dodatkowe informacje: Joanna Kowalkowska: tel. 22 661 19 63.

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania