Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że w związku z brakiem w SOWA wskaźników dla konkursu pt. „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych" wykazanych w regulaminie konkursu IOK prosi, aby w systemie SOWA dokonać wyboru następujących wskaźników kluczowych:

  • liczba opracowanych narzędzi do monitorowania sektora ekonomii społecznej na poziomie centralnym oraz koordynacji na poziomie regionalnym i lokalnym (wskaźnik produktu) – należy wskazać wartość „0”;
  • liczba jednostek samorządu terytorialnego na poziomie regionu, które skorzystały z doradztwa w zakresie narzędzia do tworzenia programów ekonomii społecznej (wskaźnik rezultatu) – należy wskazać wartość „0”.

Określenie zerowych wartości wskaźników nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektów w ramach Komisji Oceny Projektów.

Po wyborze ww. wskaźników uzyskają Państwo możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie o wskaźniki specyficzne dla projektu, w tym tych wskazanych w regulaminie konkursu. Zaistniała sytuacja spowodowana jest brakiem określenia w PO WER wskaźników kluczowych dla przedmiotowego typu operacji, natomiast system SOWA nie dopuszcza możliwości określania wskaźników specyficznych dla projektu bez wskazania wskaźników kluczowych.