Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18.

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 września 2018 r. (wtorek) w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS, przy ul. Nowogrodzka 11 (sala konferencyjna nr 114, I piętro).

Temat spotkania

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przesłanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania na adres mailowy: Anna.Stanislawska-Brylska@mrpips.gov.pl do dnia 7 września 2018 r.

Konkurs służy wyłonieniu 4 projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej włączenie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) do współpracy w ramach szerszych, branżowych powiązań kooperacyjnych, stworzenie warunków zapewniających im możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych, może mieć istotny wpływ na konkurencyjność sektora.

Projekty mają na celu stworzenie modelowych rozwiązań, z uwzględnieniem wszystkich wyróżniających franczyzę społeczną aspektów działalność, tj.:

  • Przenoszenie działalności społecznej PES;
  • Przenoszenie działalności ekonomicznej PES;
  • Sposób „opłaty” za korzystanie z systemu franczyzy.

Projekty powinny przyczynić się do wzmocnienia pozycji na rynku i marki PES, które staną się franczyzodawcami. Jednocześnie, stworzenie modelowych rozwiązań dostosowujących franczyzę do zasad ekonomii społecznej, pozwoli na szybszy rozwój nowych PES. Grupa inicjatywna lub istniejący PES, który zdecyduje się na bycie franczyzobiorcą, będzie mógł wykorzystać doświadczenie, markę i sposób działania franczyzodawcy – co ułatwi działalność i jej rozwój.

Przy tworzeniu systemów franczyzowych dostosowanych dla PES kluczowe jest zapewnienie takich elementów jak:

  • możliwy do przeniesienia, spisania i odtworzenia model działalności;
  • transferowalna wiedza i metody działania;
  • model działalności możliwy do odtworzenia w innej lokalizacji, nie przywiązany do specyfiki terenu jego prowadzenia;
  • stabilna sytuacja finansowa;
  • zasadność replikacji (uzasadnienie popytowe, etc);
  • trwała działalność społeczna i ekonomiczna.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Alokacja na konkurs wynosi 8 000 000,00 zł.

Link do ogłoszenia o niniejszym konkursie:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00618

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie tj. Podmioty Ekonomii Społecznej.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Pani Anna Stanisławska-Brylska, tel.: 22 529 02 22, adres e-mail: Anna.Stanislawska-Brylska@mrpips.gov.pl

Rejestracja na spotkanie

Zarejestruj się na spotkanie w dniu 11.09.2018 r.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.