Wszystkie instytucje w systemie realizacji PO WER, w tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dążą do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przeciwny przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. Wszyscy pracownicy Instytucji Pośredniczącej PO WER zobowiązani są do stosowania Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym, wprowadzonej Zarządzeniem nr 31 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom finansowym oraz zapobiegania konfliktowi interesów w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Podstawowe wymagania etyczne wobec urzędników korpusu służby cywilnej określone są w Wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki przyjęte Zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).

Instytucja Pośrednicząca PO WER oczekuje przestrzegania standardów etycznych od projektodawców i beneficjentów monitorowanych Działań PO WER. Ponadto IP zwraca uwagę na brak akceptacji dla niepożądanych działań.

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych należą:

 • konflikt interesów,
 • przerabianie dokumentów (fałszerstwo),
 • zmowy przetargowe,
 • działania o znamionach korupcji.

Informacje o podejrzeniu nadużycia finansowego mogą pochodzić z różnych źródeł.
Źródła te można podzielić na trzy rodzaje:

 1. informacje od pracowników właściwej instytucji, pozyskane w trakcie wykonywania bieżących zadań oraz kontroli;
 2. informacje o prowadzonych śledztwach i postępowaniach,
 3. pozostałe źródła zewnętrzne, do których należy zaliczyć w szczególności: artykuły prasowe; donosy/skargi osób trzecich, w tym tzw. „sygnalistów” (whistle-blowing); informacje przekazane przez Beneficjentów.

W związku z powyższym, w celu zgłoszenia podejrzenia nadużyć finansowych i/lub korupcji należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia@efs.mrips.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie następujących danych (o ile są dostępne):

 1. Nazwa Instytucji, beneficjenta lub wykonawcy, którego dotyczy zgłoszenie;
 2. Tytuł / numer projektu;
 3. Opis zdarzenia;
 4. Informacja o osobie lub osobach, których dotyczy Zgłoszenie;
 5. Informacja o innych osobach, które mogą coś wiedzieć w danej sprawie (np. były świadkiem zdarzenia);
 6. Wskazanie dokumentów / źródeł świadczących o nadużyciu finansowym
 7. Możliwość powtórzenia się zdarzenia w przyszłości: □ TAK □ NIE
 8. Czy kwestia była zgłoszona wcześniej do innego organu (Jeśli tak, to do jakiego)?
 9. Czy chce Pani/Pan pozostać anonimowy?

Ponadto zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Pliki do pobrania

 1. Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (COCOF 09/0003/00 of 8.2.2009 - Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF) (PDF, 327.81 KB)
 2. Dokument pt. Compendium of Anonymised Cases – Structural Action opracowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opisujący nadużycia finansowe (PDF, 7841.79 KB)
 3. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (PDF, 4157.07 KB)
 4. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) (PDF, 1355.35 KB)