W lipcu br. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 mającego na celu realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowanie do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Dodatkowo podpisano 2 kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybieranych w nadzwyczajnym trybie w ramach naboru o numerze: POWR.02.08.00-IP.03-00-014/20, ogłoszonego w Działaniu 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym", Priorytet Inwestycyjny PI 9iv "Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0025/19
  Tytuł projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kaliskim”
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Kalisz
  Wartość projektu: 499 737,50  PLN
  Wartość dofinansowania: 484 737,50 PLN
  Okres realizacji projektu:  01.06.2020 do 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 15.07.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-IP-0106/20 - tryb nadzwyczajny
  Tytuł projektu: „Wsparcie Dolnośląskich DP”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Dolnośląskie / Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Wartość projektu: 13 741 650,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 13 741 650,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 07.07.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0109/20 - tryb nadzwyczajny
  Tytuł projektu: „WSPIERAMY DPS”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  Wartość projektu: 7 883 287,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 7 883 287,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 - 01.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 07.07.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0095/20 - tryb nadzwyczajny
  Tytuł projektu: „RAZEM dla DPS”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Zachodniopomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  Wartość projektu: 21 753 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 21 753 600,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 15.05.2020 - 15.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 07.07.2020 r.