Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług"

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Alokacja

  • Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł.
  • Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 31.01.2020 r. (od godz. 0.00) do dnia 28.02.2020 r. (do godziny 12:00).

Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20