Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym".

Przedmiot konkursu

Celem konkursu są szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy
 • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • Przedsiębiorcy

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 wynosi 18 346 000 PLN.

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 31.01.2019 r. (do godziny 12:00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Ewelina Bubrzyk, tel.: 22 661 19 53, adres e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18.