W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 pt. „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46 ust 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę prezentującą skład KOP w konkursie POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17.

Pliki do pobrania

  1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 (PDF, 272.32 KB)
  2. Skład KOP w konkursie POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 (PDF, 151.04 KB)

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17