W związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w typie projektu 3  - dotyczącym CUS działającego na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałego przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tym mieście OPS, publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania