4 października 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusze Europejskie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej”. Podczas wydarzenia podsumowano działania zrealizowane w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i zaprezentowano obszary, za które odpowiada MRiPS w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Konferencja "Fundusze Europejskie w MRiPS" - zjęcie przedstawiające Ministra Stanisława Szweda z uczestnikami konferencji uhonorowanymi odznaczeniem "Primus in Agendo"

Konferencję otworzył Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRiPS, który podkreślił, że ministerstwo rodziny dysponuje kwotą ponad 7 mld złotych w programie FERS.

„Mamy w nowej perspektywie ponad 7 mld zł do dyspozycji. To duże środki, które pomogą nam rozwiązywać problemy dotyczące wykluczenia społecznego, ekonomii społecznej, osób z niepełnosprawnościami i polityki prorodzinnej” –  Minister Stanisław Szwed

Centra Usług Społecznych  - nowa jakość polityki społecznej

Pierwsza część konferencji dotyczyła Centrów Usług Społecznych – nowych instytucji świadczących usługi społeczne w środowisku lokalnym. Przy wsparciu środków europejskich utworzono 41 Centrów Usług Społecznych (CUS) w gminach na terenie 15 województw. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne mogą być szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne mogą w bardziej kompleksowy sposób odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnych.

Podczas konferencji odbyła się również uroczystość nadania honorowych odznak Primus in Agendo osobom zaangażowanym w tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Program Maluch+ - ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Strategicznym projektem realizowanym przez MRiPS w obecnej perspektywie finansowej jest Program Maluch+, dzięki któremu powstanie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. O Programie Maluch+ mówiła podczas konferencji Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w MRiPS, która podkreśliła, że na program przeznaczono 5,5 mld zł z Funduszy Europejskich, Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa.

„Program jest skonstruowany w ten sposób, że promujemy czy priorytetowo traktujemy przede wszystkim te samorządy, te gminy, w których do tej pory nie było żadnej instytucji opieki. Nazywamy je białymi plamami i widzimy wyraźnie jak te białe plamy z mapy Polski znikają” – Minister Barbara Socha

„Premia społeczna” – zachęta do zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

W programie FERS na uwagę zasługują szeroko zakrojone działania, dzięki którym możliwy będzie dalszy rozwój, profesjonalizacja i doinwestowanie sektora ekonomii społecznej.

W panelu dyskusyjnym poświęconym ekonomii społecznej omówiono m.in. nowe działanie umożliwiające wypłatę tzw. „premii społecznej” dla jednostek samorządu terytorialnego zlecających lub powierzających podmiotom ekonomii społecznej realizację usług społecznych. Przyczyni się to do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w środowiskach lokalnych świadczonych przez PES oraz zachęci JST do zamawiania usług społecznych w sektorze społecznym.

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnym

Efektywne wykorzystanie środków europejskich w obszarze włączenia społecznego będzie możliwe dzięki koordynacji wsparcia przez MRiPS (w ramach tzw. projektów parasolowych) i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) w projektach koordynacyjnych. Projekty koordynacyjne ROPS to nowa formuła, która pozwoli na usprawnienie koordynacji polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego i ekonomii społecznej pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym.

W dyskusji wokół zmian systemowych w pomocy społecznej, w tym nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz możliwym wykorzystaniu w tym procesie Funduszy Europejskich wzięli udział przedstawiciele środowiska nauki, grantobiorcy oraz przedstawiciele MRiPS.

Wideo

Galeria

Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS. Wystąpienie Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS
Konferencja Fundusze Europejskie w MRiPS