Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) z dnia 2 marca 2017 r. punkt 8 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020" daje beneficjentowi możliwość niestosowania procedur przy udzielaniu zamówień określonych w podrozdziale 6.5 - Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Interpretacja tych zapisów przy udzielaniu zamówień, zgodnie z prawem zamówień publicznych, dokonywana jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

W piśmie z 2 marca 2017 r. przedstawiono interpretację wyłączeń od zasady konkurencyjności zawartych w pkt 8. Zgodnie bowiem z przypisem 32 do ww. pkt 8 określone przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

W ww. piśmie IZ PO WER przywołuje dokument opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych: „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja Pośrednicząca PO WER prosi Beneficjentów o zapoznanie się z załączonym pismem i stosowanie interpretacji przy realizacji projektów.

Pliki do pobrania

Interpretacja IZ POWER z dnia 2 marca 2017 r. dotycząca przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 PO WER (PDF, 269.68 KB)

„Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki" (dokument opublikowany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych)