Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 13 kwietnia 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18 pt. „Opracowanie i wdrożenie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18