Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 30 listopada 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 25 marca 2019 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 84.15 KB)