W dniu 29 listopada 2017 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 trwał od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17