Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 pt. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 30 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17