Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 grudnia 2019 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy naboru projektów trwał od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 12. Nabór wniosków w ramach II rundy naboru trwał od dnia 31 marca 2020 r. od godz. 12:01 do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs w ramach II rundy naboru.

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 – II runda naboru (PDF, 121.96 KB)