Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwarty pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Aktualnie trwa proces negocjacji z Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie w ramach ww. konkursu.

Poniżej publikujemy cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej i drugiej rundy konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18.

W najbliższym czasie opublikujemy kolejne listy projektów skierowanych do dofinansowania, dla których negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, a po rozstrzygnięciu konkursu, listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki