Zapraszamy do lektury raportu z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej” zrealizowanego przez konsorcjum Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka.

Badanie miało charakter oceniający efekty projektów Działania 2.8 PO WER, dotyczących wsparcia szkoleniowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz uczestników stanowiących tzw. otoczenie systemu (tj. przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oświaty, systemu zdrowia).

Celem ewaluacji była ocena, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS dla pracowników instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto w ramach badania poddane analizie były kwestie trafności efektów proponowanego wsparcia dla uczestników szkoleń jak również zjawisko pojawiających się ewentualnych problemów związanych z niedopasowaniem istniejącej oferty szkoleniowej do potrzeb przedmiotowej grupy docelowej.

Została przeprowadzona również analiza komplementarności wsparcia oferowanego z EFS w stosunku do wsparcia działań własnych samorządów terytorialnych dedykowanych na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania