Zakończony data naboru wniosków od 30.05.2016 do 01.07.2016

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Jest on uzupełnieniem naboru ogłoszonego w grudniu 2015 r.

Aktualności

5.05.2017
Podpisano umowy o dofinansowanie projektów

23.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach woj. świętokrzyskiego i skład KOP

22.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach woj. śląskiego

16.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa kujawsko-pomorskiego

7.03.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach woj. pomorskiego

28.02.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach woj. opolskiego

17.02.2017
Listy projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w woj. małopolskim, łódzkim, podlaskim i zachodniopomorskim

9.02.2017
Listy projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w woj. dolnośląskim, mazowieckim i podkarpackim


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 13 i 14 w Regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 17.06.2016 r. (PDF, 684.33 KB)

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 360 000,00 PLN.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 17.06.2016 r. - aktualny (PDF, 684.33 KB)

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 3.06.2016 r. (PDF, 719.51 KB)

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 28.04.2016 r. (PDF, 713.78 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 z dnia 17.06.2016 r. (PDF, 684.33 KB)

Pytania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysyłając pytanie na adres mailowy: ops@efs.mrpips.gov.pl