Zakończony data naboru wniosków od 16.08.2016 do 12.09.2016

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER

Aktualności

24.02.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie formalno-merytorycznej i skład KOP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się niżej wskazane podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 3 Osi Priorytetowej II Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania.

Celem konkursu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie projektu, wpisującego się w typ  projektu określony w SzOOP: rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Informacja o zawodach to uporządkowane dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru pracy/ zatrudnienia lub nabywania nowych kompetencji czy też zmiany kwalifikacji zawodowych. Zasoby informacji o zawodach mogą obejmować np. informacje o zadaniach i czynnościach zawodowych, warunkach pracy, wymaganiach psychofizycznych, wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach czy też szansach zatrudnienia.

Zasoby te będą wykorzystywane przez klientów PSZ i innych IRP oraz pracowników tych służb i instytucji, w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, dostosowaniu szkoleń do potrzeb klientów, w obsadzaniu trudnych stanowisk. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych pozwoli na trafne planowanie kariery zawodowej, optymalizację szkoleń dla bezrobotnych, podniesie też kompetencje kadry PSZ i innych IRP. Ich stosowanie będzie rekomendowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi
  30 000 000 PLN.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 6.09.2016 r. - aktualny (PDF, 678.81 KB)

Poprzednie wersje Regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF, 225.36 KB)

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: zawody@efs.mrpips.gov.pl