W wyborze projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wzorem rozwiązań z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej uczestniczą eksperci.

Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych PO WER.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) stanowi, iż w wyborze projektów do dofinansowania będą mogli uczestniczyć eksperci wyznaczani spośród kandydatów na ekspertów, którzy spełniają wymagania określone w art. 49 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu.

Poniżej zamieszcamy wykaz ekspertów prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucję Pośredniczącą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Obszar "Integracja społeczna"

Obszar "Zatrudnienie"