Zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla II Osi Priorytetowej PO WER polegające na przeniesieniu z RPD dla Osi II na rok 2017 fiszki konkursowej w ramach Działania 2.9 PO WER dla typu projektu „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie będą publikowane na stronie www.efs.mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania