W związku z rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie jednego z wnioskodawców, Instytucja Pośrednicząca dokonuje zmiany listy rankingowej projektów  wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 pt. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych w ramach makroregionu I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie).

Na podstawie zapisów Podrozdziału 6.6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 – Instytucja Pośrednicząca dokonuje zmiany listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17. Zmiana listy polega na przyjęciu do dofinansowania projektu w wyniku uwolnienia kwoty alokacji, po rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17