Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w oparciu o zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniu otwartego naboru partnerów zamieszczonym na swojej stronie internetowej, unieważnił nabór partnerów, oraz odstąpił od realizacji projektu pod tytułem: „Nowoczesne narzędzia wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (POWR.02.06.00-00-0058/17).